Inf111 Introduksjon til informasjonsteknologi - Vår 2016.

Faglærer, Professor Kai A. Olsen. (kai.olsen@himolde.no)

Kort beskrivelse

For foreign students: This course will be offered in Norwegian only. Exercises are presented in Norwegian and the final written exam will be in Norwegian. However, the student can turn in exercises and answer the final exam in English.

IT (informasjonsteknologi) influerer på alt - arbeid, fritid og hele samfunnet. I INF111 skal vi se hva som skjer. Ideen er å gi en oversikt. Gjennom dette skal en bli istand til å vurder hva IT kan brukes til, og hva teknologien ikke kan brukes til. I praksis skal en bli istand til å vurdere nye anvendelser for teknologien, og forstå hva som er vanskelig å oppnå eller hvor en kan ta kjappe gevinster med et minimum av innsats. Det vil være viktig i en senere jobb som utvikler, som IT-ansvarlig eller som leder i en bedrift.

Det mest spennende med IT er at det åpner for kreative løsninger. Til i dag er de fleste prosesser bygget opp rundt papir. Når vi digitaliserer kommer helt nye muligheter. Kundene kan selv bestille billetter på fly. Penger digitaliseres og vi får anledning til å styre våre egne bankkontoer. Bøker kan leses i elektronisk form, musikk streames fra nettet, forskere kan selv foreta litteratursøk i store elektroniske arkiver, vi har sensorer som kan måle det meste... Dette blir en viktig del av INF111. Vi skal gi en rekke eksempler på hvordan store gevinster kan oppnås for de som kjenner teknologien og som ikke er opphengt i gårsdagens løsninger. Arkitektene og de bygningene de konstruer blir ofte berømmet. Men der arkitekten er begrenset av fysiske lover har en IT-utvikler alle muligheter til å lage innovative løsninger. TENK NYTT er et viktig slagord!

Vi skal ha fokus på bruk av Web og brukergrensesnitt, men vil også ta opp andre tema innenfor IT. Funksjonaliteten i Web-grensesnitt vil bli vektlagt. De viktigste egenskapene ved moderne brukergrensesnitt blir presentert, og en vil lære hva som kjennetegner gode brukergrensesnitt. Det gis en rekke eksempler, og en viktig oppgave vil være å kunne identifisere mangler i eksisterende Web-grensesnitt, og å vite hvordan disse kan forbedres. Dette vil bli satt inn i en større sammenheng, der vi også vurderer bakgrunn for elektronisk databehandling, studerer forskjellige typer av systemer og ser på grensene for teknologiutvikling.

Viktig:

Viktig informasjon er gitt under. Om ikke annet format er angitt er alle dokumenterer i Word (doc) format. Har du ikke Word kan du laste ned en Word-viewer fra nettet gratis ( Word viewer fra Microsoft)). Forelesningsnotater er presentert som Powerpoint filer. Har du ikke Powerpoint kan du laste ned en Powerpoint-viewer gratis fra nettet ( Powerpoint-viewer fra Microsoft.)

Forelesninger

Kurset gis i form av seks samlinger, hver på fire forelesninger, altså 24 forelesninger i alt. Disse holdes mandager og tirsdager 25-26.01, 08-09.02, 29.02-01.03, 14-15.03, 04-05.04 og 18-19.04. Mandag er det forelesninger 10.15-12.00 og 14.15-16.00. Tirsdager 08.30(!)-10.00 og 12.15-14.00. Alle forelesningene går i Lille auditorium, 2.etg. Datablokken, Høyteknologisenteret.

Merk at forelesningene ikke dekker hele boken. Vi tar sikte på å bruke tiden i forelesningene til å få fram de viktigste prinsippene. Noen deler blir derfor kun presentert i læreboken. Disse deler er også pensum!

Delagelse i forelesningene, kommentarer, forslag, eksempler, kritikk ønskes! Ofte ser studentene IT fra en annen side enn faglærer. Da er det viktig at vi får fram divergerende syn. GARANTI: Dersom dere er aktive i forelesningstimene vil dette vises i karakteren. Siden vi har anonyme eksamener kan vi ikke gi individuelle karakterer, men vi kan gi en kollektiv belønning. Det gjøres ved at alle tilfeller der sensuren tilsier en karakter mellom to hovedkarakterer (f.eks B og C) vil vi alltid løfte opp (altså B i dette tilfelle). Siden vi av erfaring vet at dette gjelder mange tilfeller har dere altså en god mulighet til å påvirke karakterene ved å stille spørsmål m.m.

Øvinger

Liste over godkjente øvinger

Listen over viser hvem som har fått godkjent hva.

Gruppeleder:

NB! Send kun til denne adressen. Besvarelser sendt andre epostadresser kan bli oversett.

Det er i alt åtte øvinger. For å gå opp til eksamen må en ha godkjent alle disse.

Øvingsoppgaver (under oppdatering)

Oppgavene skal besvares individuelt, men jobb gjerne i grupper for å diskutere oppgaven. Oppgaven skal sendes på epost til gruppeleder. Send helst i PDF-format. Husk å påføre navn og studentnummer både i emnefeltet på eposten og i dokumentet. Innleveringsfrist på en fredag er oppgitt - en gang i løpet av dagen. Imidlertid aksepterer vi innlevering inntil etterfølgende mandag kl 08.00. Søknad om utsettelse ut over dette må sendes på epost til faglærer innen kl. 16.00 på fredagen. Den må begrunnes (sykdom o.l.). Innleveringer etter mandag 08.00 uten godkjenning aksepteres ikke. Dersom en har levert en øving, et hederlig forslag, som ikke blir godkjent gis det en ukes frist til å rette opp. Men dersom innleveringen ikke blir godkjent fordi den ikke er et hederlig forsøk, f.eks. om den er altfor kort, ikke omtaler det som det er spurt om, o.l. får en ikke ny frist.

Merk at en må ha levert og fått godkjent åtte arbeider for at en skal få kunne gå opp til eksamen.

Vi satser på 8 øvinger totalt. Merk at det kan komme endringer.

Det er mange innleveringsoppgaver. Men faglærer og gruppeledere er her for å gi støtte og hjelp. Vær ikke redd for å komme med spørsmål, kommentarer eller kritikk. Dette kurset er ikke 100 % fastlagt. Det er hele tiden rom for forbedringer og andre synspunkt. Send innspill - helst på e-post.

Facebook gruppe

Kurset har en Facebook-gruppe . Mens kurssiden er den offisielle kanalen vil vi bruke Facebook gruppen til beskjeder, faglærer til student, fra hjelpelærere eller mellom studenter. Her kan en stille spørsmål og få svar, m.m.. Vi inviterer alle til å delta her. Av praktiske grunner bruker vi en lukket gruppe. Trykk JOIN og etter kort tid vel du bli med.

Eksamen

Eksamen: Tirsdag 24.05.16 (09:00-12:00)

Tidligere eksamensoppgaver ligger på nettsiden. De siste er mest relevante. Merk ny eksamensform fra og med 2007 og noen endringer fra og med 2013. Et problem med mange besvarelser er at de er upresise. Vi vil ha faglige svar, begrunnet i pensum og annen faglitteratur. Tenk deg at du gir disse uttalelsene (i eksamensbesvarelsen) for kunden (sensor) som en innleid konsulent med 1500 kroner i timelønn. Dvs. du sender en faktura på 6000 kroner sammen med besvarelsen! Sensors jobb er da å vurdere om din besvarelse er så presis, faglig og god at den er verd kostnaden. Eller, sagt på en annen måte, den besvarelsen du ville gitt før du tok faget vil normalt stå til stryk. Det er gjennom å ta faget og å vise at du har lært dette at du kan begrunne en bedre karakter.

Introduksjon til kurset(Powerpoint format)

Forelesningsnotater (oppdateres fortløpende)

"Hall of Fame" (et sett av gode øvingsbesvarelser, valgt ut av gruppelederne)

Forelesninger utenom læreboka

Forelesninger utenom lærebøker (gjesteforelesninger, m.m.). NB! Dette er også pensum

Foredragene under kan bli lagt inn i pensum, men er foreløpig ikke det!

Faglæreren

Undertegnede har vært med fra vi brukte hullkort for å programmere datamaskinen. På 70-tallet utviklet vi datasystemer for primærhelsetjenesten basert på mikromaskiner (PC) mange år før Apple og IBM kom på banen. Vi var sannsynligvis blant de aller første som koplet en disk til en PC. Jeg har deltatt i en rekke industrielle utviklingsprosjekter, fra IT-telefoni (USA) til planleggings- og produksjonssystemer for en bedrift som støper og bearbeider propellblad til skip (Oshaug Metall AS). I dag har jeg ansvar for å utvikle et nytt datasystem for møbelbedriften shipNor, som designer og produserer møbler for maritim næring. Dette systemet er basert på helt nye ideer om hvordan en kan beskrive komplekse artikkelstrukturer. Istedenfor å bruke de tradisjonelle tabellene har vi utviklet et programmeringsspråk for å beskrive artiklene. Det gir full fleksibilitet og vil kunne danne grunnlaget for en høy grad av kundeorientering - altså der kunden er med på å beskrive produktet. Jeg er også involvert i et prosjekt for å utvikle en app for rørleggere.

Jeg har skrevet en rekke bøker, to på amerikanske forlag, og mange forskningsartikler (se Google Scholar).

I dag er mine forskningsinteresser knyttet til IT-strategi (mye av det vi snakker om i dette kurset), brukergrensesnitt og et kontantfritt samfunn. På det siste området har jeg, sammen med Ketil Staalesen, skrevet en rapport for Finansforbundet og en for NHO reiseliv.

Oppdatert for vårsemesteret 2016.